Koncepce systému managementu hospodaření s energií energetická náročnost na nákladově optimální úrovni domecek

 (zveřejněno: 15-03-2017)

Jak to u nás funguje?Kanaly

Dotace proudící z Evropské unie mají obecně za cíl srovnávat kvalitu života v členských státech EU a v podnikatelské sféře firmám umožnit do určité míry zvýšení konkurenceschopnosti pro účast na mezinárodních trzích. Jde v zásadě o podporu pouze smysluplných projektů, které výše uvedenému napomohou.

Dotace jsou rozdělovány v cyklech, kterým se říká programová období. Tomu odpovídá finanční objem, který je do ČR z Bruselu přidělen. Tato částka je pak dále rozdělena do tzv. operačních programů, které spravují jednotlivá ministerstva. Operační program se pak dělí na programy podpor, které jsou více specificky zaměřené. Každý program je cíleně zaměřen a má svůj rozpočet, který je mezi projekty následně rozdělen. Žádosti o dotaci na projekt je možné podávat po tzv. vyhlášení výzvy. V jednotlivých výzvách jsou pak stanoveny pravidla, za jakých podmínek a na jaký projekt je možno o dotaci požádat a kolik peněz může získat.

Získat dotaci má svá pravidla

Možnost získat dotaci mají u nás jak podnikatelé, tak fyzické osoby neboli občané. Ale jak pro podnikatele, tak pro občany platí v podstatě podobná pravidla pro podání žádosti a samotnou realizaci dotačního projektu. Zde je jejich stručný přehled:

>>> základním předpokladem schválení žádosti o dotaci je kvalitní a přesně cílený projekt.

>>> výběr vhodného dotačního programu na základě projektu

>>> podání žádosti o dotaci včetně povinných příloh

>>> realizace dotačního projektu

>>> uzavření projektu předáním závěrečné zprávy z realizace

>>> podání žádosti o platbu vč. předání všech potřebných podkladů

>>> dodržení podmínky udržitelnosti projektu zpravidla po dobu 5 let.oppikDotace v energetice

Operačních programů pro možnost získání dotací je celá řada. My se ale zaměříme v podnikatelské sféře pouze na oblast energetiky a dále na dotace pro občany. Možnosti získání dotací v oblasti energetiky definuje zejména Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, dále jen OPPIK, který navazuje na předchozí Operační program podnikání a inovace (OPPI). Spravuje ho Agentura pro podporu podnikání a inovace (API), dříve CzechInvest. V rámci tohoto programu pro podnikatele bylo na celé období let 2014 - 2020 připraveno k rozdělení přibližně 120 mld. korun. Dotace podpoří zejména malé a střední podnikání, ale možnosti jsou i pro velké výrobce. OPPIK je rozdělen do čtyř podporovaných oblastí, které jsou nazývány prioritními osami. Ty se dále dělí na 25 dotačních programů podpory. Oproti předchozímu programu byl v OPPIK zrušen příjem tzv. registračních neboli předběžných žádostí, kdy bylo třeba projekt jen stručně popsat. Projekty se podávají rovnou v plném znění, což znamená zpracovat projekt kompletně i s povinnými přílohami, které musí být součástí projektu.

Úspory energie

Dotační program Úspory energie v rámci OPPIK se zaměřuje na snížení energetické náročnosti průmyslových areálů i jednotlivých budov. Cílem programu je zajistit energetické úspory v českých podnicích. Čerpat lze na realizaci úsporných opatření. Na projekt lze získat 0,5 – 250 mil. Kč a podpora činí 30 – 50 % ceny projektu.

Dotaci mohou získat:

>>> Výrobní podniky všech velikostí

>>> Podniky působící v oblasti energetiky, velkoobchodu, stavebnictví, dopravy a skladování

>>> Projekt musí být realizován mimo území hl. města Praha (sídlo v Praze však firma mít může)

Dotace se vztahuje na:

>>> Zateplení budov
>>> Modernizace a obnova rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách
>>> Zavádění a modernizace měřících a regulačních systémů
>>> Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát tepelných a elektrických rozvodů
>>> Výměna či renovace oken a další opatření prokazatelně snižující energetickou náročnost budovy
>>> Instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
>>> Využití odpadní energie při výrobě
>>> Výměna energeticky náročných výrobních technologií za nové energeticky úsporné
>>> Instalace systémů akumulace elektřiny z kogenerační výroby elektřiny a tepla a z fotovoltaických systémů pro vlastní spotřebu

Program je otevřen pro příjem žádostí do 03/2018.

 

Obnovitelné zdroje energie

Pomocí programu Obnovitelné zdroje energie, rovněž v rámci OPPIK, mohou české podniky získat dotace na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Čerpat lze na využití energie z obnovitelných zdrojů a na projekt můžete získat 1 – 100 mil. Kč. Procento podpory pak činí 50 – 70% ceny projektu. Dotaci mohou získat malé, střední i velké podniky, které se soustřeďují na oblast výroby energie z OZE.

Dotace se vztahuje na:
GrexPytel 4
>>> Výstavba, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren

>>> Instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn

>>> Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a elektřiny z biomasy

 

Základní podmínky a cíle programu

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrickou distribuční síť. Podporována není výstavba a rekonstrukce solárních, větrných a geotermálních zdrojů či bioplynových stanic

Program je otevřen pro příjem žádostí do 07/2017.

Kotlíkové dotace

Asi největším „hitem“ v oblasti dotací pro občany je v posledním roce možnost získat dotaci na výměnu kotle. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí zahájili další kolo tzv. kotlíkových dotací. S podporou Evropské unie plánují do roku 2020 vyplatit na dotacích na nové kotle až 9 miliard korun. Postup, jak zažádat o dotaci na nový kotel či zdroj vytápění, se ale liší podle toho, v jakém kraji žijete. Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Kromě samotného zdroje tepla a jeho instalace lze využít dotace na takzvaná méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy, které musíte provést, pokud váš dům nesplňuje energetickou náročnost budovy C a lepší. Podle typu kotle a lokality, v níž žijete, můžete získat dotaci až 85 % ceny kotle, jeho instalace a úpravy otopné soustavy, maximálně však 127 500 Kč.

kotlikdotaceAbyste získali kotlíkovou dotaci musíte předložit:

>>> Žádost o poskytnutí dotace

>>> Mikroenergetické opatření energetického specialisty nebo Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), minimálně C

>>> Fotodokumentace stávajícího kotle, vč. napojené otopné soustavy a komínu, typ a výkon kotle vč. používaného paliva

>>> Písemný souhlas spoluvlastníků domu, pokud jsou

>>> Písemný souhlas vlastníka pozemku pokud není totožný s vlastníkem nemovitosti

>>> Další event. přílohy dle požadavků příslušných krajů

Aktuální stav kotlíkových dotací v jednotlivých krajích

plynový kotelV některých krajích ještě probíhá doplňkový program prvního kola. Příkladem je Moravskoslezský kraj, kde mohou lidé zažádat o dotaci během celého března. Další kraje už teď ale vydávají první odhady, kdy se budou moci lidé o dotaci přihlásit.

Praha - zatím nevyhlásila druhou vlnu dotací, pro aktuální informace je vhodné průběžně sledovat Portál životního prostředí hlavního města Prahy, kde jsou již nyní informace o tom, co všechno je třeba splnit pro čerpání dotací.

Středočeský kraj - předpokládaný termín pro otevření II.výzvy dotací bude v dubnu 2017. Na základě rozhodnutí ze SFŽP mohou podávat žádosti pouze žadatelé, kteří chtějí realizovat výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné zdroje na OZE, tzn. tepelná čerpadla a kotle výhradně na biomasu. Více informací o kotlíkových dotacích najdete na portálu Středočeského kraje.

Jihočeský kraj - kvůli administrativní náročnosti bude možné zahájit příjem žádostí o dotace v Jihočeském kraji až na přelomu roku 2017/2018. Zájemcům kraj doporučuje sledovat portál kotlkových dotací.

Plzeňský kraj - zatím na svém portálu neinformuje o spuštění kotlíkových dotací, pro bližší informace sledujte dotační portál Plzeňského kraje.

Karlovarský kraj - portál dotací Karlovarského kraje zatím nepřibližuje nové dotace pro rok 2017. Veškeré informace z I.výzvy včetně toho, jak dotace čerpat a jaké podmínky splnit, najdete na portálu životního prostředí kraje.

Ústecký kraj - současné chvíli připravuje vyhlášení II. výzvy, předpokládaný termín je stanoven na 24.3.2017, kraj pak bude přijímat žádosti přibližně od 3.4.2017. Více o kotlíkových dotacích pro Ústecký kraj najdete na krajském portálu. III. výzva Ústeckého kraje proběhne v druhé polovině roku 2017.

Liberecký kraj - o vyhlášení druhého kola dotací jedná kraj s ministerstvem, průběžné informace lze získat na portálu Libereckého kraje a na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Královéhradecký kraj - zatím nevydal novou výzvu pro čerpání dotací, nicméně v kraji byl o získání dotace extrémní zájem. Nejnovější aktuality zveřejňuje kraj na krajském portálu. Pravděpodobně dojde k vyhlášení výzvy v jarních měsících. Tato výzva bude ovšem omezena výhradně na podporu tepelných čerpadel. Další vlna kotlíkových dotací je směřována na podzim 2017 - zde je ovšem třeba upozornit, že odpadne podpora kotlů na uhlí.

Pardubický kraj - poslední výzva byla v Pardubickém kraji vyhlášena 26.8.2016, výsledky schválila rada kraje 6. února. Informace o další výzvě zatím nejsou k dispozici. O připravovaných dotacích ínformuje kraj na svém portálu.

Kraj Vysočina - žádosti o dotace jsou přijímány od 13.2.2017. Veškeré informace a pravidla pro získání dotace naleznete na portálu Kraje Vysočina. Jedná se o dodatečnou výzvu k prvnímu kolu, druhá výzva je zatím v jednání.

Jihomoravský kraj - předpokládá se vyhlášení další vlny kotlíkových dotací na druhou polovinu roku 2017. V předchozím kole skončilo v zásobníku 759 žádostí. Aktualizované údaje zveřejňuje kraj na svých webových stránkách.

Olomoucký kraj - v současné chvíli ještě nebylo vyhlášeno druhé kolo kotlíkových dotací. Veškeré informace k dotacím zveřejňuje kraj v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 - 2020.

MSkrajMoravskoslezský kraj - žádosti o dotaci v doplňkovém programu jsou přijímány od 1.3.2017 do 31.3.2017. Dotační program "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a tepelná čerpadla", jak už název napovídá, umožní výměnu stávajících neekologických kotlů pouze za kotle na tuhý paliva - výhradně na biomasu a tepelná čerpadla. Postup, jak získat dotaci, zveřejňuje Moravskoslezský kraj na svém portálu. II.výzva bude pravděpodobně vyhlášena v průběhu června 2017, přesné datum bude průběžně aktualizováno.

Zlínský kraj - II.výzva v kraji proběhne pravděpodobně během března, konkrétní datum bude zveřejněné na webových stránkách Zlínského kraje. Na stejném odkazu jsou k dispozici i další informace týkající se čerpání dotací.

 

 GrexEnergia pomáhá s přípravou podkladů k dotačním programům

 

1.část 01-10-2016

GrexPartneři

aea es 2017Asociace energetických specialistůENIQARON
logo

Copyright © 2018 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464