Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek
vtip 1
(zveřejněno: 01-04-2015)

Stále častěji se v přívalu cizích slov a slovních spojení objevují vazby na energetiku a řízení. Jedním z těchto sousloví je „energetický management“.
Dnes již většina lidí tuší, co se skrývá pod pojmem „management“. Setkáváme se s různými výklady, častokráte ve spojení s konkrétními osobami a jejich nadprůměrným platovým výměrem, ne příliš lichotivými až závistnými – ale v základu jde o souhrn všech činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena provozuschopnost organizace.

Dá se v podstatě hovořit o umění – umění nastavit vše tak, aby lidé udělali to, co je třeba pro splnění konkrétních cílů. To je často (i v úspěšných firmách) provozováno stylem one-man-show (číslovku „one“ lze nahradit číslovkami two, tree, four…dle velikosti firmy, někde se výjimečně i místo „man/men“ objeví i „woman/women“), kdy vedení spočívá na minimu osob. To ovšem není dlouhodobě udržitelné, je třeba správně delegovat práci jiným.
Zároveň s tím musí ve správně vedené firmě fungovat systém postupného učení se z názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod – a to jak z běžného fungování firmy, společenské situace, legislativního vývoje, ale i externích a osobních zkušeností. Tato vzniknuvší pravidla vedoucí pracovníci užívají k zvládnutí specifických činností (označované jako manažerské funkce), jež jsou nezbytné k dosažení cílů organizace (prezentovaných v komerčním prostředí podnikatelským záměrem).

Dá se tak říci, že „management“ je tedy kombinace vědeckých poznatků a praktických zkušeností, zobecněných metod a postupů. Dá se říci, že se stal samostatnou vědní disciplínou.

 

Pro správné nastavení procesů ve firmě je důležité bezchybně nastavit manažerské úrovně kastováním:

  • Vrcholoví manažeři (TOP management) – ti reprezentují firmu, koordinují globální činnosti, vytvářejí strategie a koncepce a to nejdůležitější: zodpovídají za výsledky podniku. Zodpovídají se přímo majitelům firmy.
  • Střední manažeři (middle management) - manažeři závodů, vedoucí různých útvarů (prodej, nákup, personální oddělení, ...). Jsou komunikačním článkem mezi vrcholem firmy a první linií, což může být velmi náročná pozice. Převádějí vlastně vize vrcholového managementu do reálného provozu (do praxe) a zpětně vrcholový management informují o skutečném stavu naplňování jejich vizí.
  • Manažeři první linie (lower management) - předáci, mistři, vedoucí dílen apod. Praktický dozor nad vykonáváním předmětu činnosti firmy.
 
managment
Každá z manažerských pozic musí pokrýt tyto role (přitom v každé manažerské úrovni jinak detailním způsobem):
  • interpersonální – každý manažer na určitém postu má povinnosti typu protokolu. Manažeři odpovídají za práci svých lidí. Musí motivovat a povzbuzovat své zaměstnance a musí umět sladit jejich individuální potřeby se zájmy a cíli firmy
  • informační – manažer neustále získává informace, třídí je, část předává podřízeným a informuje nadřízené
  • rozhodovací – manažer vyhledává nové nápady, dává impulsy k novým podnětům, reaguje na odchylky a poruchy v systému, vydává a schvaluje důležitá rozhodnutí především ve výdajové oblasti a působí také jako „vyjednavač“.

 

 

vtip 2Pro správné fungování tzv. sekvenčních funkcí v dlouhodobém horizontu je třeba zajistit pravidelné a vyhodnocované provádění paralelních funkcí. Tyto funkce mají potom velký význam pro zdravý rozvoj firmy a její dlouhodobé udržení ve správné kondici.

 

 

 

 

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464