Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

(zveřejněno: 22-10-2015)

Nová zelená úsporám: Startuje kontinuální výzva, poběží do roku 2021. Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun.
EnergS
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už 22.10.2015. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude k dispozici očekáváných dalších 2,85 miliardy korun. Zásadní novinkou programu Nová zelená úsporám je dlouhodobá kontinuální forma výzvy. Ta se od běžné výzvy liší tím, že není omezena na několik měsíců, ale potrvá až do konce programu, tedy do konce roku 2021.

Podrobnosti o nové kontinuální výzvě naleznete na stránkách programu Nová zelená úsporám (NZÚ).

 

logo dlouhe

 

Základní informace k aktuální výzvě v kostce:

• Kontinuální výzva – není omezena lhůtou pro podání žádosti o dotaci, ale dobou trvání programu Nová zelená úsporám, tedy datem 31. 12. 2021.

• Žádosti, pro které nebudou v době jejich podání aktuálně volné finanční prostředky, budou zařazeny do zásobníku žádostí, ze kterého budou postupně přesouvány do řádné administrace, tak jak budou postupovat výnosy z prodeje emisních povolenek. MŽP bude průběžně informovat veřejnost o dostupných prostředcích a stavu programu.

• Nově je možné získat příspěvek na solární fotovoltaické systémy a na samostatnou instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

• Možnost kombinace programu Nová zelená úsporám a tzv. kotlíkových dotací podporovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.

• Výše dotace až 50 % z celkových způsobilých výdajů, max. výše podpory 5 mil. Kč.

• Rychlá administrace - 3 týdny na schválení žádosti, 3 týdny na kontrolu dokumentace a výpočet výše dotace, 3 týdny na vyplacení dotace.

• Méně papírování - méně povinných dokladů a ověřených kopií.

• Realizace podporovaných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 % (zvýhodnění se nevztahuje na dotaci na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru).

• Žádosti budou moci žadatelé elektronicky podávat od 22.10.2015 od 10h.

• Kompletní podmínky najdou žadatelé od 21.10.2015 na www stránkách programu Nová zelená úsporám (NZÚ).

 

logo dlouhe

 

Oblasti podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domůGrexPytel 1


B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností


C. Efektivní využití zdrojů energie


Zahájení příjmu žádostí: 22.10.2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31.12.2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek.

 

logo dlouhe

 

Jak postupovat při žádosti o podporu NZÚ?Starydum

 

1. Najít projektanta a energetického specialistu, kteří zpracují odborný posudek - splnění podmínek pro zařazení do programu musíte doložit odborným posudkem zpracovaným oprávněnou osobou. Odborný posudek se skládá ze dvou částí:

• z projektové dokumentace
 
• z energetického hodnocení budovy
 
Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Energetické hodnocení může zpracovat pouze energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 ke zpracování:

          a) energetického auditu a energetického posudku,

          b) průkazu


2. Projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem

 
3. Vyplnění krycího listu technických parametrů ve spolupráci s energetickým specialistou

4. Vyplnění elektronické žádosti o podporu v informačním systému programu

5. Doručení žádosti o podporu včetně povinných příloh KP fondu (v listinné podobě)

Seznam povinných příloh k dodání na KP fondu:

DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ VŠEMI ŽADATELI:

>>> Podepsaný formulář žádosti o

>>> Odborný posudek

>>> Krycí list technických parametrů s výkazem

DOKUMETY PŘEDKLÁDANÉ JEN ŽADATELI, KTEŘÍ NAPLNÍ DANÁ KRITÉRIA:

>>> Doklad o právní osobnosti (subjektivitě)
>>> Plná moc – pouze v případě, že žadatele při vyřizování žádosti zastupuje třetí osoba
>>> Souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti – jen když objekt, na který se žádá o podporu, je ve spoluvlastnictví více osob
>>> Doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče – předkládá se pouze u památkově chráněných budov, kterým příslušný orgán památkové péče stanoví, že u jmenovaných konstrukcí obálky budovy nelze realizovat opatření z oblasti podpory A standardními postupy, případně stanoví-li další podmínky omezující provedení podporovaných opatření.

6. Kontrola žádosti fondem

7. Akceptace žádosti

8. Zajištění odborného technického dozoru - v souladu s podmínkami programu je vaší povinností zajistit odborný technický dozor. V oblasti podpory A je činnost odborného technického dozoru finančně dotována.

9. Volba konkrétních materiálů, výrobků a jejich dodavatelů a zrealizece opatření

10. Závěrečné vyhodnocení žádosti

11. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

12. Výplata dotace

13. Závěrečné vyhodnocení akce

 

Podrobné informace na webu www.novazelenausporam.cz

 
 
GrexEnergia  může být vhodnou volbou při komplexní administraci této problematiky.

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464