Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

(zveřejněno: 19-11-2015; aktualizováno 03-12-2015)

V současné době stojí řada firem před úkolem zajištění energetického auditu dle zákona 406/2000 Sb. Tento energetický audit je v podstatě zmapováním energetických zdrojů a spotřebičů, ve výsledku se stanoví možnosti úsporných opatření – ať již na straně výroby energie (změna surovinové základny), tak na straně spotřeby. Výsledky jsou nezávazné, de facto ke kontrole dojde opakovaným auditem po čtyřech letech. Více naleznete na našich stránkách popisujících energetický audit.

 

Existuje i jiná možnost jak postupovat?

Koncept3Zjednodušeně, ale podobným způsobem, lze v základu chápat i ČSN ISO EN 50001. Hlavní rozdíl je v tom, že norma stanoví přesná pravidla a snaží se o kontinuální kontrolu energetických zdrojů, toků a spotřebičů na základě předem stanovených plánů s cíli (s krokem jeden rok a nižším). Norma tak zavádí do praxe pravidla pro energetický management. Je založena na přístupu k neustálému zlepšování Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (PDCA z anglických názvů Plan – Do – Check – Act), provádění nápravných opatření.

Co si tedy pod těmito kroky představit?

>>> Plánuj – zde je nutné, aby byla možnost přezkoumat spotřebu energie ve výchozím stavu,

>>> Dělej – zavádění akčních plánů managementu hospodaření s energií,

>>> Kontroluj – monitorování a měření a klíčové charakteristiky činností, které determinují energetickou náročnost vzhledem k  energetické politice, cílům a zprávám o výsledcích,        

>>> Jednej – provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování EnMS.
       

Podle velikosti firmy je nutný sběr dat – nejlépe automatizovaný – s co nejlépe rozlišitelným detailem objektovým a časovým.

Někdy je tímto:

        >>> „detailem objektovým“ celá budova, někdy konkrétní zařízení, motor, otopné zařízení atp.

       >>> „detailem časovým“ měsíční hodnota, někdy je nutná hodinová i nižší hodnota.


Koncept2Vždy záleží na velikosti firmy a úloze energetického hospodářství v ní. Převažuje potřeba mít za tímto účelem příslušné SW vybavení – řídicí systém nebo systém sběru dat, datový sklad pro uložení dat a SW nástroj pro práci s těmito daty a vyhodnocení. Tento nástroj musí nutně umožňovat vedení „energetické osnovy“, umožňovat porovnávání vývoje spotřeb a spotřeby i plánovat na sledované období. V ideálním případě umí automaticky vyhodnocovat odchylky od plánu a včas zachytit neblahý vývoj. Nemusí vždy jít jen o velká sofistikovaná řešení, pro menší spotřebitele dostačuje i tabulkový SW jako je MS Excel.

Norma ČSN EN ISO 50001 má zajištěnu kompatibilitu s ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Jak si představit pojem energetická náročnost?

Jde o měřitelný výsledek týkající se energetické účinnosti, využití energie a spotřeby energie. Vykazuje se spotřeba energie na produkci dané firmy (ukazatel energetické náročnosti - tunu oceli, 1000 km nití, konkrétní výrobek...).

Energetické politika potom stanovuje závazek organizace dosahovat snižování energetické náročnosti.

Je na zvážení každé firmy, kterou cestou se vydá – pokud zvolí cestu zavedením ČSN EN ISO 50001, je to zpočátku velmi náročný a nákladný proces a s tím spojená zdlouhavá cesta. Ovšem pokud se příslušné procesy uvedou v život, snaha vložená v počátku se začne velmi záhy vracet. Zároveň je tím podpořena konkurenceschopnost firmy na trhu – a na pozadí vlastně hlavní úloha dané normy – snížit dopad energetického hospodářství na životní prostředí a omezování produkce skleníkových plynů.

 Vtip 6

 
GrexEnergia vám může s nastavením procesů při zavádění ČSN EN ISO 50001 do praxe pomoci.

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464