Zavádění a udržení Energetického managementu certifikovaného dle ČSN EN ISO 50001:2019 domecek

orel PENB zelenaPrůkaz energetické náročnosti budov (PENB) je zpracováván dle vyhlášky č.78/2013 Sb. energetickým specialistou.


 

Kdo je energetický specialista?

Zákon č.406/2000 Sb. stanoví a MPO zveřejňuje seznam energetických specialistů oprávněných k:


1) zpracování energetického auditu a energetického posudku,
2) zpracování průkazu,
3) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
4) provádění kontroly klimatizačních systémů.

 

Vyhláška č.118/2013 Sb. stanoví:

 • obsah a rozsah odborné zkoušky, obsah a rozsah průběžného vzdělávání a přezkušování energetických specialistů.
 • pravidla a jednání zkušební komise a organizace pořádající průběžné vzdělávání energetických specialistů.
 • vzor žádosti o udělení oprávnění a vzor žádosti o absolvování průběžného vzdělávání, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 • náležitosti vedení evidence energetického specialisty o prováděných činnostech.


Pro koho je povinný průkaz energetické náročnosti budov (PENB)?

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen:

>>> zajistit zpracování průkazu energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov,

>>> zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

>>> zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy:

   • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015,
   • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017,
   • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019,

 

>>> oznámit ministerstvu zpracování průkazu osobou podle odstavce 4 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,

>>> u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu podle odstavce 1 písm. a) až c), umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,

>>> předkládat na vyžádání průkazy ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.

 

Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni:

>>> zajistit zpracování průkazu:

   • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
   • při pronájmu budovy,
   • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,


>>> předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

   • možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
   • možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,


>>> předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

   • kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
   • nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

>>> zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při:

   • prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
   • pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.


Vlastník jednotky je povinen:

>>> předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

   • možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky,
   • od 1. ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky,

>>> předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

   • kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
   • od 1. ledna 2016 nájemci jednotky nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

>>> zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při:

   • prodeji jednotky,
   • od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky.


Průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, a musí být zpracován pouze:

   • příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. b), nebo
   • osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisů,


Průkaz musí být:

   • součástí dokumentace při prokazování dodržení technických požadavků na stavby,
   • pro případy uvedené v § 9a odst. 1 písm. a) a v § 9a odst. 2 písm. a) a b) obsahovat energetický posudek,
   • být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.

 

GrexPytel 4Co jsou ukazatelé energetické náročnosti budov?

 

a) celková primární energie za rok,
b) neobnovitelná primární energie za rok,
c) celková dodaná energie za rok,
d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,
e) průměrný součinitel prostupu tepla,
f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
g) účinnost technických systémů.

 

GrexPartneři

aea es 2020Asociace energetických specialistůENIQARONenectivaEFA Social media handles Twitter header image 1500e500EG ConsultELMAT
logo

Copyright © 2024 GrexEnergia s.r.o. Lidická 700/19
602 00 Brno – Veveří, IČ 03702464